เปลี่ยนการแสดงผล
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของหรือผู้ขออนุญาต
1. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของเรือ (BERTH FEE)
เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่เวลาที่เรือนั้นเข้าจอดในอัตราดังนี้ บาท/ลำ/วัน
1.1 เรือสินค้าขนาดเกิน 100 GT ขึ้นไป 300
1.2 เรือสินค้าขนาดไม่เกิน 100 GT หรือเรือโดยสาร 200
1.3 เรือเพลาใบจักรยาว หรือเรือยนต์อื่นๆ 100
เรือราชการ เรือรบต่างประเทศ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการนี้
2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกหรือผู้ขออนุญาต
เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ท่าเรือเชียงของ
เรียกเก็บในอัตรา 25 บาท/คน/เที่ยว
3. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า (CARGO LOADING OR DISCHARGING FEE)
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือเชียงของในการขนถ่ายสินค้าขาเข้าขึ้นจากเรือและได้นำสินค้านั้นบรรทุกขึ้นยานพาหนะ เพื่อนำออกนอกเขตท่าเรือเชียงของ หรือขนถ่ายสินค้าขาออกที่นำเข้าเขตท่าเรือเชียงของลงจากยานพาหนะ เพื่อบรรทุกลงเรือ หรือขนถ่าย/บรรทุกยานพาหนะขาเข้าหรือขาออก ขึ้น/ลงเรือ เรียกเก็บในอัตราดังนี้
3.1 สินค้าทั่วไป 10 บาท/คัน
3.2 ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนขึ้น/ลงเรือเอง 250 บาท/คัน
3.3 รถจักรยานยนต์ 100 บาท/คัน
4. ค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงผ่านท่า (VEHICLES AND EQUIPMENT ADMISSION FEE )
4.1 ยานพาหนะที่เข้ามาบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้า หรือเครื่องมือทุ่นแรงที่เข้ามาปฏิบัติ ในเขตท่าเรือเชียงของ  เรียกเก็บตามประเภทของยานพาหนะเฉพาะเที่ยวขาเข้า  ในอัตราดังนี้ บาท/คัน/เที่ยว
4.1.1 รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ 10
4.1.2 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 15
4.1.3 รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ 25
4.1.4 รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ และรถลากพ่วง 50
4.1.5 รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ หรือรถยกทุกขนาด 100 บาท/คัน/วัน
4.2 ยานพาหนะส่วนบุคคลที่ผ่านเข้ามา หรือออกจากท่าเรือเชียงของ เพื่อลง หรือขึ้นจากเรือ  เรียกเก็บในอัตราดังนี้ บาท/คัน/เที่ยว
4.2.1 รถจักรยานยนต์ 5
4.2.2 รถยนต์นั่ง 4 ล้อ 10
4.2.3 รถยนต์เกินกว่า 4 ล้อ 20

เฉพาะค่าธรรมเนียมตามลำดับที่ 4 ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ด้วยแล้ว

5. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของแพขนานยนต์และยานพาหนะขึ้น หรือลงแพขนานยนต์
5.1 ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของแพขนานยนต์  เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือเชียงของในการเทียบท่าของแพขนานยนต์ และค่าบริการทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือ
เรียกเก็บเป็นรายเที่ยวในอัตรา 100 บาท/ลำ/เที่ยว
5.2 ค่าธรรมเนียมยานพาหนะขึ้น หรือลงแพขนานยนต์  เป็นค่ายานพาหนะที่บรรทุกสินค้าหรือตู้สินค้าขาเข้า หรือขาออก  ขึ้นหรือลงแพขนานยนต์ รวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า และค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เรียกเก็บในอัตราดังนี้ บาท/คัน/เที่ยว
5.2.1 รถบรรทุก 4 -6 ล้อ 50
5.2.2 รถบรรทุก 8-10 ล้อ 100
5.2.3 รถบรรทุก 8-10ล้อ  และรถลากพ่วง 200
5.2.4 กรณีรถเปล่าให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ