เปลี่ยนการแสดงผล
ประวัติ
ท่าเรือเชียงของ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่าง 4 ประเทศ ตามข้อตกลง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาชนลาว ไทย (ทั้งนี้เบื้องต้นจะเน้นการให้บริการนำเข้า - ส่งออกระหว่างไทย กับ สปช. ลาว)