เปลี่ยนการแสดงผล
ขั้นตอนการบริการ

เป็นท่าเรือแม่น้ำขนาดเล็ก รองรับเรือขนาดเล็กจาก สปป.ลาว เป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90 % ของเรือทั้งหมด การบรรทุกขนถ่ายใช้แรงงานยกขนเป็นหลัก โดยเจ้าของสินค้าจะเป็นผู้จัดหาแรงงานเอง  สำหรับงานด้านพิธีการ เอกสารนั้น ดำเนินการในลักษณะเดียวกับท่าเรือเชียงแสน โดยผู้ใช้บริการสามารถทำพิธีการด้านสินค้า ศุลกากร  ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจโรคพืชและสัตว์ และบริการอื่น ๆ ได้ จากสำนักงานซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับท่าเรือเชียงของ